Gömbölyded tüdő

Orvosi Hetilap, A szivén és nyaki szerveken nincs semmi szembetűnő eltérés. A jobb mellürt óriási nagy daganat tölti ki, mely a mellkas falá­ról a pleurával mindenütt elég könnyen leválasztható. Az egész gömbölyded tüdő 29 cm. A daganat kívülről durván dudoros, borsó-bab-tyúktojásnyi gömbölyded vagy tojásdad tömött csomókból áll, a melyek felett a fali pleura dúsan gömbölyded tüdő van hálózva kitágult hajszálerekkel. Az egész daganat átmetszése után kitűnik, hogy a gömbölyded tüdő tüdőfal is hátra van szorítva gömbölyded tüdő gerinczoszlop mellé, állománya elég tömött és szívós, középvértartalmú, alsó lebenye teljesen légtelen, míg a csúcs habzó savóval beszüremke­­dett.

A tüdőt azonban nem lehet a daganatból kihámozni, mert a daga­nat otromba dudorai a tüdő állományába is behatóinak. A csomókat 1—2 mm. Az egészben rostos szerkezetű daganat metszéslapján számos kisebb-nagyob ér át­­metszete látszik. A daganat metszéslapján elvétve fillér-koronanagyságú, szabálytalan alakú, élesen elhatárolt, tömött, kissé törékeny fakósárga elhalásos foltok vannak.

A daganat közepe táján, a mi a tüdő alsó le­benyének felel meg, körülbelül gyermektenyérnyi fakó részlet van, a melyben néhány borsónyi, gömbölyded tüdő alakú, zöldes-sárga genyet tar­talmazó ürese van és e mellett rendetlen alakú meszes göcsök és ros­tok, a melyek miatt a metszéslap kissé érdes.

Egy a tüdő alsó lebe­nyébe hatoló lúdtojásnyi daganatcsomó egész terjedelmében puha, agy­­velőszerűen ellágyult. Az alsó tüdőfelület és a rekeszen levő daganat­csomó között egy körülbelül ökölnyi, szabálytalan alakú részlet durva rostonyahálózattal van átszőve, sávosán beszűrődött; e rostonya átsza­­kítása után itt egy rendetlen alakú ökölnyi ür keletkezik. A mellékvesék középnagvok, elég tömöttek.

Megjelenése[ szerkesztés ] Gyöktörzse feketés, méter hosszúságot is eléri, gömbölyded gumók fejlődhetnek ki rajta. Két hajtása van: generatív és vegetatív. A generatív hajtás tavasszal március-április jelenik meg, cm hosszú, mm vastag. Nem elágazó szárú, világos barnás-vöröses színű. A szár tagolt, lándzsa alakú levelei harang alakú hüvelyekben osával nőnek össze, hosszuk 2 cm.

A vesék épek. A jobb vese hátsó felületén egy jókora borsónyi, gömbölyded, tömött, fehér gömbölyded tüdő szövetből álló csomócska domborodik ki. A duodenumban s a gyomorban, a belekben nincs semmi szembetűnő eltérés.

A máj súlya gr. A máj kapujabeli és a hasnyálmirigy körötti gömbölyded tüdő borsó-mogyorónyiak, tömöttek. A fodor és cseplesz nyirok­csomói babnyiak, szürkés-vörösek.

A kéz- és lábtő, valamint a kéz- és lábközép és ujjak csontjait külső okokból nem vizsgálhattuk meg. A törzs, a koponya és gömbölyded tüdő vég­tagok hosszú csontjait azonban mind részletesen megvizsgáltuk úgy kívülről, mint a fűrészelési lapjukra is, úgy gömbölyded tüdő az gömbölyded tüdő daganat­csomók semmi esetre sem kerülhették el figyelmünket, a csontokat előbb teljesen lemeztelenítettük s gondos vizsgálat után hosszban felfűrészel­tük.

A felfűrészelt jobb és bal felkarcsont csontveleje vörös, hasonló a csontvelő a csigolyákban is, utóbbiaknak szivacsos csontszerkezete nor­malis, épp így a jobb kulcscsont és a bordák szivacsos szerkezete is, a hogyan lehet megakadályozni a pinwormokat levő velő nem vörösebb a szokottnál.

A tibiában zsíros a velő. A jobb 9. A bal 7.

A jobb csípőtányéron, a spina iliaca ant. Diagnosis: Fibrosarcoma fusocellulare pleurae dextrae magni­tudini immensis partim necroticum cum compressione et atelektasia fere totali pulmonis dextri.

Metastasis sarcomatosa costae septimae sinistrae, nonae dextrae, ossis ilei dextri et parvula renis dextri. Anaemia univer­salis majoris gradus. Medulla ossium brachii rubra, femorum in parte tridua superiore rubra in parte inferiore adiposa, ossium cruris adi­posa. Degeneratio parenchymatosa myocardii. Anasarka extremitatum inferiorum. A mikroskopos vizsgálat czéljából a gömbölyded tüdő részint Kaiserling-féle keverékben, részint Müller formol-keverékben fixáltuk és a szokásos alkoholkeményítés után paraffinba ágyaztuk be.

How Mendel's pea plants helped us understand genetics - Hortensia Jiménez Díaz

A metszete­ket haematoxylin-eosin, haematoxylin-Van Gieson combinált festéssel festettük meg, ezenkívül minden szervből Giemsa-festéssel is kezeltünk metszeteket. A daganat különböző részein kívül vizsgálat alá vettük a szivet, tüdőt, a nyálmirigyeket, harántcsíkok izomzatát, lépet, májat, vesét, pankreast, bélfalat és végül a csontvelőt.

A nagy pleuradaganat különböző darabjaiból vett szövetrészek mindenütt teljesen egyforma szerkezetűek. A tumort, mint szabad szemmel is könnyen megítélhető, különböző vastag, durva, rostos kötőszöveti sövények mogyoró-diónyi lebenyekre osztják fel.

Ez a kötőszöveti rost­hálózat, mely a mellhártyából indul ki, a daganat szövetben finom fona­lakra szétoszolva a daganat lebenykéibe is behatol és mindinkább elvékonyodó fonalakra elbomolva vész el a daganatsejtek között; helyen­ként azonban vaskos kötőszöveti nyalábok választják szét a daganatsej­teket, úgy hogy a sejtdús szövet egészen háttérbe szorul a kötőszövet rovására.

A tulajdonképpeni torokfájás a férgektől daganatszövet két főrészből áll, úgymint orsóalakú kötőszöveti sejtekből és ezek között helyet foglaló capillaris erekből.

A gömbölyded tüdő mindenütt meglehetősen egyformák, nagyok, akár 5—szerte akkorák, mint egy-egy vörös vértest, hosszúra nyúlt orsóalakúak a széles szalagos kórokozó vaskos protoplasmatesttel, a mely a sejt két végén vékony protoplasmanyúlványba megy át.

A gömbölyded tüdő szemcsé­­zett plasma bármely protoplasma festékkel jól festődik. A középen fekvő ovalis nagy mag hólyagcsás, jöl festhető, a magnak nagyon fino­man elosztott chromatin hálózata van, mely egy, nagyobbára excentrikus fekvésű magocskát tartalmaz.

A daganatsejtek nagy területeken egészen szabályos, egyenes vagy hullámos lefutású párhuzamos kötegekké egyesültek, máshol egymást keresztező sejtkötegeket alkotnak s a hol e nyalábokat harántmetszet­ben találjuk, az orsósejtek átmetszetei kerek sejteket utánoznak, a melyek­nek protoplasmája és magja egyébként teljesen megegyezik az orsó­sejtekével.

Mezei zsurló

Az orsósejtkötegek különben egyes helyeken csak három-négy sejtsorból gömbölyded tüdő, máshol vaskosabb, sok sejtből álló kötegeket képez­nek, de nagyobb tömör daganatrészleteket sehol sem találunk. Daczára a daganatszövet tömeges voltának, némi hyalin átalakítástól s az alább említendő colloidszerű tömegektől eltekintve, semmi elfajulást sem talá­lunk a daganatban.

gömbölyded tüdő

A makroskopikus leírásban említett fakósárga elpuhult részeknek megfelelőleg szövetnekrosis van, a melyet polynuclearis leuko­­cytákat tartalmazó réteg választ el az ép daganatszövettől. Magoszlást csak gyéren elszórva találunk a daganatsejtekben.

  1. Trichomonas kezelik
  2. Mezei zsurló – Wikipédia
  3. Paraziták a bélben tünetek diagnosztizálása kezelés
  4. Orvosi Hetilap, december ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Az elfajulások hiánya abban találja magyarázatát, hogy a daganat egészen szivacsszerűen át van járva vérerekkel és véröblökkel, utóbbiak hol egészen vékony hasadékszerűek, hol nagyobb öblökké tágulnak, néhol szabályosak, a sejtkötegekkel párhuzamos lefutásúak s mintegy kifejlődőt ereket utánoznak, egyebütt azonban egészen szabálytalan üregrendszert alkotnak, a mi a daganatnak némileg a cavernosus szö­vetre emlékeztető szerkezetet gömbölyded tüdő.

Feltűnő azonban, hogy ezek a véröblök mindenütt gömbölyded tüdő, egy sejtsorból álló endothelréteggel vannak elválasztva a daganatszövéttől. Az endothel helyenként közvetlenül reá­borul a daganatsejtekre s itt nehezen különböztethető meg a daganat­szövettől, de helyenként elvált az orsósejtektől s itt igen jól felismerhe­tők a vékony, hosszúra nyúlt, lapos endothelsejtek, mert plasmájuk egészen egynemű, sokkal erősebben festődik, mint a daganatsejteké, kicsiny magvuk is nagyon chromatindús.

gömbölyded tüdő

Az említett öblök néhol üresek s így nyirokréseket utánoznak, helyenként egynemű, intensiven festödő, durva, colloidra emlékeztető tömegeket tartalmaznak, nagyobbára azon­ban vérrel vannak kitöltve s így azok természete, hogy vérerek, teljesen tisztázottnak tekinthető. A vér, mely a véröblöket kitölti, teljesen azonos összetételű az élőből vett vérrel, a vörös vértestek mellett feltűnően sok színtelen vértestet tartalmaz, a melyek között sok a myelocyta is.

A szín­telen vértestek, valamint az elhalt részek szomszédságában levő daganat­sejtek glycogen tartalmúak. A szív, a tüdő, a harántcsíkolt izomzat, a vese, a pankreas, a bél egészen szabályos szerkezetűek, lymphomákat vagy myeloid góczokat, a milyenek a leukaemiások szerveiben lenni szoktak, sehol sem találunk.

A májon vérbőségtől és nagyfokú zsíros beszűrődéstől gömbölyded tüdő, nincs semmi lényegesebb elváltozás. Myeloid góczok nincsenek benne. A máj vénái erősen kitágultak, vérrel teltek, a mely sokhelyt tisztán színtelen vértestekből áll és pedig lymphocyták, leukoeyták és myelo­­cytákból.

gömbölyded tüdő

E sejtek azonban sehol sincsenek szövetté egyesítve. A nyirokcsomók, úgy a hörgkörüliek, mint a fodorbeliek is épek, nagy vérbő nyiroköbleik, úgy mint a többi szervekben az erek, lymphoid­­sejtek és karélyos magvú leukoeyták mellett bőven tartalmaznak nagy plasmadús sejteket, a melyek a különböző festési eljárásokkal is megfelel­nek a myelocytáknak, e sejtek azonban itt is mindenütt vérürökben és erekben vannak és nincsenek szövetté egyesítve.

A lép metszetein a trabeculák jól megismerhetők, a Malpighi­­tüszők is elég jól látszanak a pulpában, a melynek sejtjei a normalis léptől semmiben sem különböznek. A lép vére a gömbölyded tüdő szervek véréhez hasonló összetételű.

Gömbölyded tüdő

A csontvelő, melynek vörös részeit vettük vizsgálat alá, sejtdús, bőven tartalmaz különböző nagy véröblöket, a melyek nagyobbára mag­nélküli, érett vörös vértesteket tartalmaznak.

A véröblök között levő sejt­dús reticularis szövet hézagait a csontvelő szokásos elemei töltik ki és pedig gyér számban nagymagvú, helyenkint sokmagvú óriássejtek. Ezek a nagy, részben nyúlványos plasmatömegek minden tekintetben megfelelnek az osteoklast sejteknek. A sejtek túlnyomó gömbölyded tüdő a mag­tartalmú, a normoblastok typusához tartozó vörös vérsejt, melyeknek nagyobb része a normalis vörös vérsejteket nagyságra nézve meghaladja és a myelocyta, a melyeknek nagyon jelentékeny része eosinophil gra­­nulatiót tartalmaz.

A mennyire a metszeteken megítélhető, az eosinophil myelocvták körülbelől egyenlő mennyiségben vannak a neutrophil mye­­locytákkal; basophil granulatiójú sejteket csak nagyon elvétve találunk a csontvelőben.

gömbölyded tüdő

A karélyos magvú leukoeyták egészen elenyésznek a mye­­locyták mellett. A bonezjegyzőkönyv és szövettani lelet jellemző adatait röviden egybefoglalva: a jobboldali mellhártyából kiinduló, a jobb tüdőt teljesen összenyomó, véredénydús fibrosarcoma volt jelen, összesen három, babnyi-szilványi metastasissal a cson­tokon, a csöves csontok velőállományának részleges metaplasiá­­jával, a máj- lép- és nyirokmirigyekben a metaplasiának teljes hiányával.

Olvassa el is